Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

KM POIiŚ przyjmie kryteria dla dworców i taboru kolejowego

Siódme posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odbędzie się 22 marca 2015. Głosowana będzie m.in. uchwała zatwierdzająca zmiany w wykazie dużych projektów POIiŚ 2014-2020.

Przedstawiony zostanie projekt kryteriów wyboru projektów w ramach działań: 5.1 - rozwój kolejowej sieci TEN oraz 5.2 - rozwój kolejowej sieci poza TEN. W ramach ww. punktów w porządku obrad znajdą się m.in. kryteria dla dworców i taboru kolejowego. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program posiedzenia.

10:00 Rejestracja uczestników Komitetu Monitorującego
10:30 Otwarcie posiedzenia

□ przedstawienie i przyjęcie agendy oraz przekazanie informacji na temat stanu realizacji programu

□ przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor transportu)
□ działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN
□ działanie 5.2 Rozwój kolejowej sieci poza TEN

• głosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów

□ przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIŚ 2014-2020 (sektor energii)
□ poddziałanie 1.1.1 wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

• głosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów

□ informacja na temat działalności grupy roboczej ds. energetyki i efektywności energetycznej

□ przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor środowiska)
□ działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe (w szczególności katastrofy naturalne) oraz monitoring środowiska
□ działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

• głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów

□ aktualizacja wykazu dużych projektów POIiŚ 2014-2020

• głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej zmiany w wykazie dużych projektów POIiŚ 2014-2020

□ aktualny stan wypełnienia warunków ex-ante

□ sprawy różne
□ przedstawienie wyników badania potrzeb szkoleniowych członków Komitetu Monitorującego
• głosowanie nad przyjęciem uchwały ws. szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego w 2016 r.

□ informacja na temat finansowania KM POIiŚ 2014-2020 w 2015 r.

16:30 Podsumowanie i zakończenie siódmego posiedzenia Komitetu Monitorującego.

 

W załącznikach przedstawiamy dokumenty będące przedmiotem obrad:

• projekt kryteriów wyboru dla określonego typu projektów w ramach działania 5.1 i 5.2 POIiŚ 2014-2020

• projekt kryteriów wyboru dla określonego typu projektów w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020

• projekt kryteriów wyboru dla określonego typu projektów w ramach działania 2.1 i 2.4 POIiŚ 2014-2020 (Jako materiał uzupełniający do propozycji kryteriów również wstępna wersję fiszki dla projektu pozakonkursowego)

• projekt aktualizacji Wykazu dużych projektów w ramach POIiŚ 2014-2020

Ponadto:

• fiszki 4 projektów planowanych do realizacji przez Sekretariat Krajowej Rady BRD w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T POIiŚ 2014-2020 (typ projektu: projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci drogowej, podtyp projektu: kampanie medialne, szkolenia i inne działania informacyjne (edukacja).

Oraz:

• zaakceptowany protokół z VII posiedzenia KM POIiŚ

 

Mogą Państwo przekazać swoje uwagi dotyczące ww. dokumentów przedstawicielowi CZT w KM POIiŚ. Zainteresowanych prosimy o przesłanie ich na adres biura CZT do dn. 12.03.2016 (nie dotyczy projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Ostatnio zmienianypiątek, 13 maj 2016 12:16
Powrót na górę