Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Wielkopolska: Czy powstanie kontrowersyjna droga przy parku narodowym?

Tylko do 10 września można w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu strony postępowania mogą składać uwagi do inwestycji polegającej na przebudowie dróg wojewódzkich nr 430 i 431 na odcinku Poznań – Mosina.

Kontrowersyjność inwestycji polega na tym, że droga przechodzi wzdłuż granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego i to przy obszarach ochrony  ścisłej. W Raporcie oddziaływania na środowisko zapisano: "Projektowana droga pozostaje w bezpośrednim konflikcie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym (DW-430 bezpośrednio przecina obszary należące do WPN).(...) W pobliżu drogi wojewódzkiej nr 430 na terenie parku zinwentaryzowane zostały następujące siedliska naturowe: zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (6410), grąd środkowoeuropejski (9170), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91EO) oraz eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne (3150)."

Już w 2010 roku WPN w swojej opinii informował, że jest przeciwny rozbudowie DW430 Poznań – Mosina na odcinku biegnącym przez teren Parku z powodu ochrony wartości przyrodniczych.

Inwestor - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - jako preferowany wybrał wariant 3 polegający na przebudowie istniejącej drogi jednojezdniowej, jako jezdni o szerokości 7,0 m o dwóch pasach ruchu, uzupełnionej rozbudową istniejących skrzyżowań oraz równoległymi drogami dojazdowymi obsługującymi teren przyległy do rozbudowywanej drogi wojewódzkiej. Mają być także zbudowane obiekty mostowe nad Strumieniem Junikowskim i rzeką Wirenką oraz wiadukt  nad linią kolejową nr 271 Poznań – Wrocław w Łęczycy.

Rozważane były także 2 inne warianty, zakładające przebudowę istniejącej drogi poprzez budowę drogi dwujezdniowej posiadającej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W tym przypadku oprócz konfliktu związanego z przecięciem terenów chronionych wystąpił silny konflikt społeczny - mieszkańcy domów planowanych do wyburzenia w ramach inwestycji zdecydowanie przeciwstawili się proponowanym rozwiązaniom.

Pod artykułem zamieszczamy stanowisko CZT dotyczące omawianej inwestycji. Może one posłużyć za szablon przy tworzeniu własnego. Opinie należy przesyłać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu>>>. Na obecnym etapie udział w postępowaniu mogą brać strony postępowania, czyli np. organizacje ekologiczne. 

Całość dokumentacji udostępniamy tutaj>>> w ramach serwisu Transport pod Kontrolą>>>, który służy właśnie temu, aby zapoznawać społeczeństwo z projektami inwestycji transportowych i pomagać mu zabierać głos wtedy, gdy jest czas na doskonalenie planowanych rozwiązań. Zachęcamy do śledzenia serwisu, w tym poprzez bezpłatną subskrypcję powiadomień o pojawiających się komunikatach z wybranego zakresu tematycznego i geograficznego.

Ostatnio zmienianyczwartek, 10 wrzesień 2015 12:14
Powrót na górę