Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Centrum Zrównoważonego Transportu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Stanisława Tomasza Biegę, Krzysztofa Tomasza Rytla i Wojciecha Tadeusza Szymalskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem – Eweliną Moniką Dudek w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 25 lok. 15 w dniu 23.09.2013.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. ochrony środowiska.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

1. Działanie na rzecz ochrony środowiska w transporcie, to jest na rzecz kształtowania i eksploatacji systemów transportowych zgodnie z zasadami zrównoważonego (trwałego) rozwoju.

2. Działanie na rzecz ochrony praw konsumentów – użytkowników systemów transportowych.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju transportu publicznego, w tym kolejowego, a także na rzecz rozwoju ruchu rowerowego i pieszego.

2. Podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko transportu samochodowego, w tym poprzez inicjowanie i rozwijanie racjonalnego wykorzystania samochodów, np. poprzez współdzielenie pojazdów przez większą liczbę użytkowników.

3. Prowadzenie kampanii i projektów.

4. Prowadzenie działań popularyzacyjnych, promujących i edukacyjnych.

5. Wydawanie publikacji.

6. Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska i wpływie transportu na stan środowiska.

7. Przeprowadzanie własnych i zleconych badań, analiz, studiów, ekspertyz, opracowań, opinii, ocen i raportów.

8. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał administracji państwowej i samorządowej, składanie własnych postulatów i wniosków.

9. Występowanie na prawach strony, reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celem statutowym, w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych, związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska i dóbr kultury.

10. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony praw konsumentów - użytkowników systemów transportowych (klientów przewoźników pasażerskich i towarowych oraz dostawców innych usług związanych z transportem).

11. Współpracę z innymi podmiotami, w tym organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami, mediami, ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi.

12. Udział w koalicjach, związkach i sieciach podmiotów o celach zbieżnych z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku fundacji,

e. odsetki i dochody z lokat bankowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 9

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Nadzorczej Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Nadzorczej Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Nadzorczej Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Nadzorczej Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich

d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, po podjęciu przez jej władze wymaganych do tego przepisami prawa działań.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

1. Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej Radą,

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada

§ 12

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 3-5 członków.

3. Członków pierwszego składu Rady, w tym Przewodniczącego, powołują uchwałą Fundatorzy. Następnych członków Rady, w tym Przewodniczącego, na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5. Członkowie Rady Fundacji:

a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

§ 13

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, a w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa, z wyjątkiem pierwszego składu zarządu,

e) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

f) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

g) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. W przypadku podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu lub jego członka, Rada zobowiązana jest do przeprowadzenia na tym samym posiedzeniu głosowania nad odwołaniem Zarządu lub tego członka.

§ 14

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, o ile pozostałe postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności prowadzący wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

Zarząd

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na czteroletnią kadencję.

2. Członków zarządu, w tym Prezesa powołuje i odwołuje Rada, z wyjątkiem pierwszej kadencji, na którą skład Zarządu określają w drodze uchwały Fundatorzy.

3. Funkcję członka Zarządu jak i Prezesa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,

h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli pozostałe postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 18

1. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa lub działających łącznie dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.

2. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Rada Programowa Fundacji

§ 19

1. Fundacja może powołać Radę Programową Fundacji o charakterze opiniodawczo – doradczym.

2. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje na czas nieoznaczony oraz odwołuje Rada Nadzorcza Fundacji.

3. Rada Programowa Fundacji pracuje zgodnie z Regulamin Rady Programowej Fundacji uchwalanym i zmienianym przez Radę Nadzorczą Fundacji.

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw środowiska.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.