Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Parakonsultacje SzOOP POIiŚ

Mimo braku formalnych konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla POIiŚ 2014-2020 ani nawet braku uchwalania ich przez Komitet Monitorujący, można składać uwagi do dokumentu, które będą rozpatrzone.

 

Wszystkie programy operacyjne perspektywy 2014-20 przeszły konsultacje społeczne i zatwierdzenie przez Komisję Europejską. Problemy jednak zazwyczaj tkwią w szczegółach.  Te określają Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych. To tabelaryczne zestawienia zawierające m.in. dokładny opis działań na jakie przeznaczone są fundusze, podział na poddziałania, rodzaje finansowanych projektów, rodzaje beneficjentów, poziom dofinansowania i wkładu własnego, minimalne i maksymalne wielkości projektów.

SzOOPy formalnie nie podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, co tym bardziej zwiększa rolę nadzoru społecznego. Niestety nie ma również obowiązku poddawania ich konsultacjom społecznym. Niemniej marszałkowie większości województw z własnej dobrej woli przeprowadzają konsultacje SzOOPów Regionalnych Programów Operacyjnych. W województwach, w których takich konsultacji nie będzie, SZOOPy będą przynajmniej uchwalane przez komitety monitorujące. Znajdują się w nich przedstawiciele różnorodnych środowisk, w tym organizacji społecznych, więc pośrednią kontrolę społeczną można uznać za zapewnioną.

Niestety inaczej jest w przypadku największego programu operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko. To 1/3 funduszy unijnych dla Polski, kwotowo równy całym środkom unijnym jakie otrzymała Hiszpania, albo 13 najmniejszych krajów UE. Mimo tak dużych środków jakimi dysponuje program jego SzOOP nie będzie kierowany do konsultacji społecznych. Nie będzie także uchwalany przez Komitet Monitorujący.

Jak wyjaśnili przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na pierwszym posiedzeniu Komitetu w dn. 25.03.2015 wynika to z faktu, że wytyczne MIR nie przewidują takiego trybu, według nich SzOOP jest przyjmowany przez Instytucję Zarządzającą programem. W związku jednak z licznymi uwagami jakie mimo to nadsyłali przedstawiciele Komitetu oraz usilnymi prośbami o otwarcie dokumentu na taką czy inną formę konsultacji ministerstwo zadeklarowało, że rozpatrzy wszystkie uwagi jakie wpłyną od członków Komitetu do 8 rano dnia 13 kwietnia b.r.

W związku z tym jako członek Komitetu deklaruję się przekazać Ministerstwu wszystkie uwagi, jakie wpłyną do mnie w tej sprawie do dnia 9 kwietnia. Uwagi proszę wpisywać w załączonym formularzu i przesyłać mailem na adres: k.rytel(at)czt.org.pl z tytułem: Uwagi do SzOOP POIiŚ. Poniżej załączony jest też przedmiotowy projekt SzOOP.

Ostatnio zmienianyśroda, 24 czerwiec 2015 16:55
Powrót na górę