Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

IX posiedzenie KM POIiŚ 28.04.2016 Wyróżniony

Dziewiąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odbędzie się 20 maja 2016. Jednym z jego ważniejszych punktów będzie głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej zmiany w wykazie dużych projektów POIiŚ 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program posiedzenia.            
                                              
10:00 Rejestracja uczestników posiedzenia Komitetu Monitorującego

10:30 Przedstawienie i przyjęcie agendy
 
10:45 Przedstawienie informacji nt. stanu realizacji programu oraz omówienia sprawozdania z wdrażania POIiŚ 2014-2020 za rok 2015
 
11:15 Dyskusja
□ głosowanie nad przyjęciem sprawozdania rocznego z wdrażania POIiŚ 2014-2020 za rok 2015
 
11:45 Przedstawienie projektu zmiany kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor zdrowia)
□ działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
 
12:00 Dyskusja
□ głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej zmianę kryteriów wyboru projektów
 
12:30 Aktualizacja wykazu dużych projektów POIiŚ 2014-2020
□ głosowanie nad przyjęciem uchwały zatwierdzającej zmiany w wykazie dużych projektów POIiŚ 2014-2020
 
13:45 Przedstawienie projektu zmiany kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor energii)
□ działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
□ poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
□ poddziałanie 1.7.2 Ekektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
□ poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
 
14:00 Przedstawienie projektu zmiany kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (sektor energii)
□ poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
 
14:15 Dyskusja
□ głosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów
 
15:00 Informacja nt. działań w zakresie ewaluacji POIiŚ 2014-2020
 
15:15 Sprawy różne 
 
15:30 Podsumowanie i zakończenie dziewiątego posiedzenia Komitetu Monitorującego.
 
 
 
W załącznikach do artykułu przedstawiamy materiały będące przedmiotem obrad:
  • projekt zmian kryteriów wyboru dla określonego typu projektów w ramach działania 1.5, poddziałania 1.6.2 (analogiczne zmiany należy dotyczą poddziałań 1.7.2 oraz 1.7.3)
  • uzasadnienie dla propozycji zmiany kryteriów w ramach działania 1.5 i poddziałań: 1.6.2, 1.7.2 i 1.7.3
  • plik samych kryteriów z drobną autokorektą uspójniającą tabelę zmian i kryteria
  • sprawozdanie roczne z wdrażania POIiŚ 2014-2020 w 2015 r.
  • projekt zmian kryteriów wyboru w ramach działania 9.2
  • tabela z uzasadnieniami do wprowadzonych zmian dla kryteriów wyboru projektów dla Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych POIŚ 2014-2020
  • projekt aktualizacji Wykazu dużych projektów w ramach POIiŚ 2014-2020 wraz z uzasadnieniem planowanych zmian
 
Ostatnio zmienianywtorek, 10 maj 2016 16:32
Powrót na górę