Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Śląskie: konsultacje projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Do 11 grudnia 2015 można składać uwagi w konsultacjach społecznych projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”.

Konsultacjom poddano zarówno sam projekt Planu jak i Prognozę oddziaływania na środowisko. W październiku 2013 r. Marszałek Województwa Śląskiego przystąpił do przeprowadzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Bezpośrednią przesłanką do dokonania zmiany Planu była nowelizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotycząca zakresu planu województwa oraz zmiana ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju. Zmiany ustawowe zobligowały samorząd województwa do dostosowania planu województwa do nowego zakresu w terminie do kwietnia 2016 r. Jednocześnie wyniki kolejnych Okresowych Ocen Planu pokazały, że obowiązujący Plan uchwalony w 2004 r. oraz jego późniejsza cząstkowa zmiana dotycząca MPL „Katowice” w Pyrzowicach przeprowadzona w 2010 r., straciły na swojej aktualności.

Konieczność podjęcia prac planistycznych była podyktowana także dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami przestrzennymi, jak i opracowaniem nowych edycji strategicznych dokumentów krajowych i regionalnych, których zapisy plan województwa powinien uwzględniać: Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (Strategia „Śląskie 2020+”) i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK 2030). W związku z powyższym zaistniała konieczność weryfikacji i uzupełnienia zapisów tekstowych i graficznych obowiązującego Planu wraz z jego częściową zmianą.
Niniejszy dokument powstał w wyniku przeprowadzonej w 2013-2016 r. zmiany Planu z 2004 r. wraz z jego cząstkową zmianą z 2010 r., jako nowa edycja Planu – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Plan 2020+).

Projekt planu, prognozę oddziaływania na środowisko oraz szczegóły dotyczące procesu konsultacji można znaleźć tutaj>>>.

Centrum Zrównoważonego Transportu nie będzie składało uwag do ww. dokumentów.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 07 grudzień 2015 12:10
Powrót na górę