Menu
Kolej na dobrą kolej - Podpisz petycję

Kolej 2022

Projekt mający na celu zwiększenie wpływu obywateli na kształtowanie i realizację polityki transportowej w kraju zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Projekt zapewnił społeczny nadzór nad dokumentami strategicznymi w zakresie transportu. W okresie trwania projektu przygotowano stanowiska do RPO dla wszystkich województw, w kierunku zwiększenia inwestycji służących transportowi publicznemu, zwłaszcza kolejowemu. Stanowiska te zostały przesłane od marszałków, a także do Komisji Europejskiej. Przygotowano również opinie do wszystkich dokumentów będących przedmiotem konsultacji społecznych w okresie objętym projektem. Opinie te były udostępniane publicznie, przed terminem zgłaszania uwag aby obywatele i różne organizacje mogły się z nimi zapoznać oraz zgłosić własne wnioski.

Podczas trwania projektu stworzono witrynę internetową, w której zaprezentowano 158 potencjalnych projektów kolejowych możliwych do zrealizowania w ramach RPO 2014-20, w podziale na poszczególne województwa. Następnie zorganizowano plebiscyt w którym ludzie mogli oddawać głosy na ich zdaniem najbardziej ważne i potrzebne inwestycje. Plebiscyt cieszył się bardzo dużą popularnością, a jego wyniki zostały przesłane listem do wszystkich marszałków.